Digitalisering overheid & gemeenten

Digitalisering is een blijvend thema voor de overheid. Het bied de belofte dat zodra we digitaal gaan werken we efficiënter en effectiever zijn. Dat we beter met onze maatschappelijke partners opereren. Met goede software kunnen we minder fouten maken en makkelijker archiveren.

En wij als Cell[0] kunnen jou als gemeente helpen om de digitale slag te maken. En we beloven meer dat dit. Wij houden je heel het ontwikkelproces scherp op wat er in de organisatie nodig is aan middelen en inzet om de software daadwerkelijk succesvol te maken. We adviseren regelmatig over wat je beter niet aan een computer kan overlaten omdat burgers en ambtenaren beter geholpen zijn met de menselijke maat. Onze software moet namelijk hetzelfde bieden als wat een gemeente nastreeft: tevreden burgers en enthousiaste ambtenaren.

Digitalisering overheid & gemeenten met software op maat

Wij hebben de nodige ervaring met het digitaliseren van gemeentelijke processen en overheidsprocessen. Wij zijn ervaren in het bouwen van software en we zijn bekend met de geldend wetten en richtlijnen voor de overheid. Ook kunnen wij meer bieden dan alleen de directe ontwikkeling, we kunnen, samen met ambtenaren, het proces van concept ontwikkeling en prototyping doorlopen waardoor we al in een vroeg stadium kunnen valideren of een oplossing ook daadwerkelijk waarde gaat bijdragen in de praktijk.

HIOR

Het digitale platform HIOR is een Handboek waarmee ambtenaren de richtlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte interactief kunnen maken en zij ontwikkelingsprojecten stapsgewijs kunnen toetsen. Hierdoor kunnen zij op een zinvolle manier eisen stellen aan hoe de openbare ruimte wordt vormgegeven. Door per project alleen de relevante richtlijnen te laten zien en door per ontwikkelingsfase precieze richtlijnen te kunnen geven kan er veel overzichtelijker richting worden geboden aan de ontwikkelingen die aannemers maken. Per fase en richtlijn kan een ambtenaar in goed overleg met de aannemer toetsen of de richtlijn is voldaan. Zodoende kan je passend en op basis van de inhoud elk project aan de richtlijnen laten voldoen.

MijnWijkplan

MijnWijkplan is een platform voor burgers om mee te kunnen praten over de ontwikkelingen binnen de openbare ruimte van hun wijk. Ze blijven hierbij geïnformeerd over wat een gemeente plant te gaan doen in hun wijk of buurt, ze hebben inspraak over wat er wordt gepland en ze kunnen zelf ideeën aandragen voor wat er nog meer gedaan kan worden met hun openbare ruimte. Naast aandragen van ideeën kunnen zij die ideeën ook ondersteunen en kan een gemeente weer materieel bieden en eisen stellen aan waar een idee aan moet voldoen om te promoveren tot een uit te voeren project. Hiermee faciliteert MijnWijkplan actieve burgerparticipatie en biedt het ruimte voor inhoudelijke discussie.

Kijk op je wijk

Kijk op je wijk is een applicatie waarin buurtbewoners kunnen meebeslissen over hoe het budget voor onderhoud van de openbare ruimte wordt verdeeld. De gedetailleerde beeld methodiek die wenselijk is voor onderhoud brengen we terug naar 10 overzichtelijke thema’s die relevant zijn omdat besparingen op die thema’s significant zijn wanneer de onderhoudsniveaus anders komen te liggen.

In de applicatie worden gebruikers een aantal keer gevraagd om tussen twee thema’s te kiezen welk thema zijn belangrijker vinden dan een ander thema. Hiermee wordt een eerste ordering gemaakt over welke thema’s het belangrijkst zijn voor de huidige gebruiker. Op basis van deze eerste grove ordering wordt de gebruiker gepresenteerd met de effecten van zijn keuze met betrekking op beheerniveaus. Hij kan in dit overzicht zelf nog beheerniveaus van de verschillende thema’s bijstellen waarbij hij niet over het maximaal budget van de wijk heen mag gaan. Zodoende geeft hij zijn oordeel over hoe de openbare ruimte volgens hem beheert moet worden maar houd hij altijd rekening met de budgettaire beperkingen.

De applicatie kijk op je wijk is voor de gemeente Tilburg ontwikkeld in een een workshop met ambtenaren. Samen met hen hebben wij in een week tijd een klikbaar prototype ontwikkeld. Dit stelde ons snel in staat om intern met verschillende afdelingen konden bespreken hoe de applicatie ging werken en of dat het doel dekte. Ook konden we hiermee in een vroeg stadium het management en zijdelings betrokken afdelingen te presenteren wat we van plan waren en hun input mee nemen in de uiteindelijke oplossing.

Wij horen graag van je!

Heb jij een fantastisch idee voor een applicatie, zoek je advies of heb je een opmerking? Diede en Bertus gaan graag met je in gesprek!

Portretfoto Portretfoto
Bedankt voor je bericht! We komen zo snel mogelijk bij je terug.